REGULAMINY

Warszawa, 11.05.2021 r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady
korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o
bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.
3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach
oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i
ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie
zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
5. W bazie przechowywane są następujące dane:
– nazwisko i imię,
– PESEL,
– płeć,
– adres stałego pobytu,
– numer telefonu kontaktowego,
– przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu
Statystycznego),
– opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego
osoby niepełnoletniej.
6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i
podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz określenie karty uprawniającej do
korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i
ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór
oświadczenia dla stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
Strona 2/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców
lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
2 do regulaminu.
8. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem
odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy
zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca
stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym
terminie.
II. Karty biblioteczne
1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „BIBLIOTEKA PUBLICZNA WARSZAWA BIAŁOŁĘKA”,
numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy.
4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia.
Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.
5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać również
rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – inne osoby
upoważnione przez posiadacza karty.
6. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.
7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona
kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą
przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez
użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3.
10. Możliwe jest również zarejestrowanie w systemie bibliotecznym kart [ze zdjęciem] opartych o
technologię MIFARE:
Strona 3/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
– Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej,
– Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
– Warszawskiej Karty Miejskiej.
Istnieje możliwość posługiwania się kodem QR, który po
uprzednim zapisie można samodzielnie wygenerować po
zalogowaniu się na swoje konto w katalogu bibliotecznym.
Plik z kodem należy pobrać i zapisać w swoim telefonie. W czasie generowania kodu należy zapisać
czterocyfrowy kod bezpieczeństwa. Będzie on niezbędny podczas pierwszego użycia kodu.
Po zarejestrowaniu w systemie wyżej wymienione dokumenty pełnią funkcję karty bibliotecznej i
podlegają tym samym, co karta biblioteczna, procedurom.
III. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych
1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 10 pozycji
(dotyczy konta standard).
2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 6 pozycji bez względu na rodzaj nośnika.
3. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10
wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu
wypożyczanych pozycji.
5. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów
bibliotecznych:
– filmy – 2 dni,
– programy multimedialne, płyty audio – 7 dni,
– literatura popularno-naukowa i pozycje szczególnie cenne – 7 lub 14 dni,
– pozostałe książki – 30 dni,
– „książka mówiona” – 14 dni,
– e-booki – 14 lub 30 dni
– e-audiobooki – 14 dni
– e-prasa – 2 godz.
Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu
wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
Strona 4/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego, zniszczonych i wymagających
konserwacji oraz dokumentów elektronicznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.
7. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać
niezwłocznie po ich zauważeniu.
8. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę
internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez
innego użytkownika.. Materiały biblioteczne można przedłużyć o połowę okresu wypożyczenia.
Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.
9. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych
użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez
poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie sms lub wiadomości e-mail –
w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
10. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić pozycje znajdujące się
aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 8.00 oraz w
soboty i w niedziele. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na
stronie internetowej.
11. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach optycznych i elektronicznych.
Wypożyczone oprogramowanie przed zwrotem do Biblioteki należy odinstalować.
12. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji
w wysokości określonej w Załączniku nr 3.
13. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których
mowa w p. III.16.
14. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik
zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 3. Przy
naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
15. Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.
16. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest
odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z kierownikiem wypożyczalni – inne materiały,
o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części
wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
17. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w p. III.15, użytkownik zobowiązany jest do
uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej
pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł.
Strona 5/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
18. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub
niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w p. III.13., III.15., III.16., powoduje zablokowanie
możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania
zobowiązań wobec Biblioteki.
IV.Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Naukowej Nr XX
1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. Informacja o dostępności poszczególnych
pozycji, a także o wysokości kaucji za niektóre z nich, znajduje się w katalogu
CN Nr XX na stronie WWW Biblioteki.
2. Pracownicy czytelni mogą żądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Dostęp do księgozbioru oraz czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek należy
przedstawić bibliotekarzowi.
4. Pozostałe materiały biblioteczne można otrzymać po złożeniu zamówienia.
5. Zamówienia należy składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem czytelni.
6. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii
jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 3.
7. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z
późn. zm.).
8. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem czytelni.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu materiałów
bibliotecznych zgodnie z p. III.15. Regulaminu.
10. Czytelnia Naukowa nr XX prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Usługa dotyczy książek,
których nie ma w księgozbiorach bibliotek na terenie Białołęki oraz w innych bibliotekach
Warszawy.
11. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu
1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań
bibliograficznych.
2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty
bibliotecznej.
3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych,
Strona 6/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
możliwe jest przedłużenie tego czasu.
4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany
sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie
jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie
wirusów komputerowych do systemu.
6. Zabrania się:
– wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
– instalowania programów,
– otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
– wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.
7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć
przeglądarki (szczególnie, jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł).
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
8. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą
dyżurującego bibliotekarza.
9. Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku
należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w
Załączniku nr 3.
10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na
stanowisku komputerowym.
11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z
niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są
rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.
12. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna,
że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
13. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie
rodziców lub opiekunów.
Strona 7/7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
VI. Wypożyczanie e-zasobów.
1. Regulamin wypożyczania e-booków stanowi załącznik nr 5.
2. Regulamin wypożyczania e-audiobooków stanowi załącznik nr 6.
3. Regulamin wypożyczania e-prasy stanowi załącznik nr 7.
VII. Korzystanie z wrzutni bibliotecznej.
Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej stanowi załącznik nr 1 do
Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021 r.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:
– ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich
placówkach łącznie,
– czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
– stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.
Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik placówki lub osoba przez niego
upoważniona. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany
wniosek osoby zainteresowanej:
– obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w p. III.13, III.15, III.16 lub od nich odstąpić,
– czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.
IX. Ochrona danych osobowych.

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w załączniku Nr 4.
X.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2021 r.

UsługaCena
Duplitat karty dla osób niepełnoletnich i powyżej 60 roku życia5 zł.
duplitat karty dla pozostałych użytkowników10 zł.
Kaucja dla osób nie posiadających stałego miejsca pobytu na terenie m. st. Warszawy lub korzystających z wypożyczeń nie dłużej niż 12 miesięcy30 zł. za każdą pozycję
Kaucja za wypożyczenie materiałów szczególnie cennychcena inwentarzowa danej pozycji (nie mniej niż 30 zł. i nie więcej niż 90 zł.)
Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminiedokument audiowizualny lub elektroniczny: 0,20 zł. za każdy dzień zwłoki
pozostałe materiały biblioteczne:0,20 zł. za każdy dzień zwłoki w zaokrągleniu do pełnych złotych.
Ekwiwalent za pozycje zgubione lub zniszczonecena inwentarzowa pozycji,nie mniej niż 30 zł.
Opłata za wykonanie kserokopiiformat A4: 0,50 zł. za 1 stronę, kolor: 2 zł. za 1 stronę
 format A3: 1 zł. za 1 stronę, kolor: 4 zł. za 1 stronę
Opłata za wydruk komputerowyformat A4: 0,50 zł. za 1 stronę, kolor: 2 zł. za 1 stronę
 format A3: 1 zł. za 1 stronę, kolor: 4 zł. za 1 stronę
Opłata za odtworzenie zniszczonej kopii dokumentu multimedialnegonośnik CD: 10 zł.
 nośnik DVD: 15 zł.

Pliki do pobrania

Podziel się z innymi

Najważniejsze informacje