Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia

 • Załączniki Dokumentów opublikowane w BIP są to dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2018 roku nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • E-mail: dyrektor@bibliotekabialoleka.pl
 • Telefon: +48228146251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla poszczególnych lokalizacji:

Dyrekcja i Administracja, ul. Kowalczyka 3

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Wejście do pomieszczeń znajduje się z tyłu budynku,  od strony ul. Modlińskiej, na parterze, do drzwi wejściowych prowadzi kilka stopni. Nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wąski korytarz uniemożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W siedzibie Dyrekcji i Administracji Biblioteki nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking osiedlowy z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Dyrekcji i Administracji nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, ul. Kowalczyka 3

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Wejście do biblioteki znajduje się przy wewnętrznej uliczce osiedlowej, do wejścia prowadzi pochylnia, nie ma automatycznych drzwi.W środku nie ma możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy regałami. Dla czytelników dostępna jest toaleta, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking osiedlowy z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58, ul. Wałuszewska 24

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Wejście do biblioteki dostępne jest od strony ul. Wałuszewskiej z poziomu chodnika. Nie ma automatycznych drzwi.W środku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, z wyjątkiem przestrzeni między regałami. Na miejscu znajduje się toaleta dla czytelników przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu osiedlowym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 69, ul. Raciborska 20

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka znajduje się w wymagającym pilnego remontu, wolnostojącym, przedwojennym budynku. Wejście na teren  od strony ul. Raciborskiej, przy przystanku, po otwarciu furtki. Placówka, zarówno na zewnątrz (schody, brak automatycznych drzwi, wąski przedsionek )  jak i wewnątrz z uwagi na trudne warunki lokalowe i niewielki metraż nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie ma dostępu do toalety.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Brak pochylni, platform i innych udogodnień. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parkowanie możliwe jest na chodniku, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem może być utrudnione z powody ciasnoty pomieszczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 88, Plac Światowida 3

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka znajduje się w osobnym budynku, na parterze wraz z dwiema innymi instytucjami. Na teren Biblioteki prowadzi osobne wejście przez furtkę otwartą w godzinach pracy placówki. Do drzwi prowadzi kilka stopni i pochylnia. Brak automatycznych drzwi. W środku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim z wyjątkiem przestrzeni miedzy regałami. Dostępna jest toaleta dla czytelników dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Do drzwi prowadzi pochylnia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ogólnodostępnym parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 124, ul. Berensona 38

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Placówka mieści się w samodzielnym budynku. Wjazd na teren Biblioteki możliwy jest od ul. Berensona a wejście od strony od pętli autobusowej. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika Nie ma automatycznych drzwi. Biblioteka zajmuje parter i piętro. Na piętro prowadzą schody wraz z poręczą. W środku jest możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim. Dostępna jest toaleta dla czytelników dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W Bibliotece naprzeciwko wejścia znajduje się platforma dedykowana osobom niepełnosprawnym i rodzicom/opiekunom z wózkami.
W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy Bibliotece znajduje się dużo miejsc parkingowych dla czytelników, co umożliwia swobodne parkowanie. Nie ma wyznaczonych oddzielnych miejsc dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 42 i Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr IV, ul. Antalla 5

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Placówki znajdują się na I piętrze pawilonu handlowo-usługowego. Prowadzą do nich schody wraz z poręczą. Nie ma wind, platform i pochylni. Brak automatycznych drzwi. W środku jest możliwość poruszania się na wózku z wyjątkiem przestrzeni między regałami.
Dostępna jest toaleta dla czytelników niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Brak pochylni, platform i innych udogodnień. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parkowanie możliwe jest na terenie osiedla i w okolicy pawilonu. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LVI, ul. Pancera 18
 

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka znajduje się w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, wewnątrz osiedla, na parterze. Do wejścia prowadzi kilka schodów oraz pochylnia. Brak automatycznych drzwi. W środku jest możliwość poruszania się wózkiem  inwalidzkim i swobodny dostęp do zbiorów.

Dostępna jest toaleta dla czytelników dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Do drzwi prowadzi pochylnia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parkowanie możliwe jest na terenie osiedla i w okolicy pawilonu. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online. 

Czytelnia Naukowa Nr XX ul. Van Gogha 1

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Placówka mieści się w wielofunkcyjnym budynku w którym mieści się również szkoła i dom kultury. Wjazd na teren przed budynek możliwy jest z parkingu od ul. Van Gogha 1. Następnie korzystając z domofonu dostajemy się na teren posesji.  Wejście do budynku jest z poziomu chodnika. Wejście główne do budynku oraz wejście do pomieszczenia placówki nie posiada automatycznych drzwi. Biblioteka znajduje się na parterze. W środku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, z wyjątkiem przestrzeni między regałami. Dostępna jest toaleta w holu głównym. Jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem w którym mieści się biblioteka nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

Multicentrum ul. Porajów 14

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Wejście do placówki dostępne jest od strony ul. Porajów z poziomu chodnika. Nie ma automatycznych drzwi.W środku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na miejscu znajduje się toaleta dla czytelników przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu osiedlowym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy  tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy KATALOG.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia

 • Załączniki Dokumentów opublikowane w BIP są to dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2018 roku nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • E-mail: dyrektor@bibliotekabialoleka.pl
 • Telefon: +48228146251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

KATALOG

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Oddział MultiCentrum.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia

 • Załączniki Dokumentów opublikowane w BIP są to dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2018 roku nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • E-mail: dyrektor@bibliotekabialoleka.pl
 • Telefon: +48228146251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Multicentrum ul. Porajów 14

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Wejście do placówki dostępne jest od strony ul. Porajów z poziomu chodnika. Nie ma automatycznych drzwi.W środku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na miejscu znajduje się toaleta dla czytelników przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu osiedlowym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Strona główna oddziału MulitiCentrum

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się