Polityka prywatności

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, Jana Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych Roberta Cielmę, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, dzwoniąc pod nr telefonu +48 604 120 838, pisząc na adres e-mail:iod@bibliotekabialoleka.pl lub na adres do korespondencji Administratora, wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) realizacji zadań publicznych będących działaniami statutowymi Administratora, tj.:

 1. a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
 2. b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym,
 3. c) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
 4. d) dochodzenia i ochrony roszczeń,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

2) realizacji obowiązków ustawowych spoczywających na Administratorze – w celach archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) zapewnienia skutecznego sposobu wymiany informacji o komunikacji, tj.:

 1. a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
 2. b) wysyłania monitów oraz powiadomień

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie zgody)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy i instytucje sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Biblioteki, inne podmioty, w tym kontrahenci Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym w celach archiwizacyjnych – zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym żądania wydania kopii danych;

– prawo żądania sprostowania danych;

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania;

– prawo żądania usunięcia danych – jeżeli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przesłanką przetwarzania jest realizacja zadania publicznego powierzonego administratorowi.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usług Biblioteki (Administratora). Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 4. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie profilowane.

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się