Zapra­szamy do Nau­ti­lusa na spo­tka­nie z Bogu­siem Jani­szew­skim, auto­rem książki „Eko­no­mia. To, o czym doro­śli Ci nie mówią”.

Pod­czas naszego spo­tka­nia dowie­cie się czym są pieniądze, oraz weź­mie­cie udział w grze bizne­so­wej. Będziemy kupować, handlować, sprzedawać, negocjować po to, aby ze zgromadzonymi towarami wyruszyć w handlową podróż.

➡ Na spo­tka­nie obo­wią­zują zapisy w biblio­tece lub pod nume­rem telefonu: (22) 614 60 80.

➡ Widzimy się w Nau­ti­lu­sie, 8 listo­pada o godzi­nie 9.00.

➡ Spo­tka­nie jest prze­zna­czone dla dzieci 9+.

Udostępnij

Najważniejsze informacje

Ostatnie wiadomości

Kategorie

Najważniejsze informacje

Ostatnie wiadomości​

Kategorie

Zaloguj się